Przetargi

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU OD PODPISANIA UMOWY DO 28.02.2018 R. (do 9.01.2018 R.)

WGK.7021.6.1.2018.JO                                                                                                                                       Giżycko, 2.01.2018 r.

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ALEJA 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU

OD PODPISANIA UMOWY DO 28.02.2018R

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień:  

– Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – kod CPV50232100-1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Konserwacja oświetlenia ulic w Giżycku od podpisania umowy do 28.02.2018r”

Zakres robót obejmuje:

1. Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:

- naprawa opraw,

- wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych itp.

- wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych, 

- synchronizacje zegarów astronomicznych,

- mycie kloszy,

- odśnieżanie opraw iluminacji.

2. Remonty układów oświetlenia ulicznego:

- wymiana - remont(prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.

- naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,

- wymiana opraw,

- naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia szaf (zegary, bezpieczniki, wyłączniki, styczniki)

- wymiana, remont  linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetleniowych,

- malowanie słupów

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok.2800szt opraw rozmieszczonych na terenie miasta.

Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca  ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.

3. Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem),  umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach przekazane przez Zamawiającego, Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK.

4. Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni)

5. Termin realizacji bieżących zleceń wynosi 48 godzin.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

8. Stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. –zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem z 7 stycznia 2013 roku.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od podpisania umowy do 28.02.2018r

III. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 09.01.2018 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

Aleja 1 Maja 14

11– 500 Giżycko

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 110.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniona i podpisana oferta cenowa,
  • wypełniony i podpisany projekt umowy wraz z załącznikami.

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena (suma zryczałtowanych cen jednostkowych określona w formularzu ofertowym) – 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

Ilość punktów, które można uzyskać w kryterium „cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cp = Cn : Cb x 100 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

VI. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWOD DO:

1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie.

2. Zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

4. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

5. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

6. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w pokoju 111,  w godz. 8.00 do 14.00, tel. 0877324144 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.01.1018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Orszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 387
02 stycznia 2018 14:48 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [projekt_umowy_wraz_z_zalacznikami.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2018 14:47 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [oferta_cenowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2018 14:43 Jacek Stankiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)