Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024 (do24.02.2017 r.)

Giżycko, dnia 14.02.2017 r.

WGK.602.1.2017.RC

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Miejska Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,NIP-845-19-51-457,    tel.087 7324 111;fax. 087 428 52 41, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres przedmiotu zamówienia:

I. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej w Giżycku na lata 2017-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” powinien służyć osiągnięciu celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa, Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz innych źródłach, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Dokument powinien uwzględniać wytyczne Ministra Środowiska w zakresie opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej w Giżycku powinien m.in. obejmować następujące elementy:

1. Podstawowe założenia programu.

2. Ogólną, aktualną charakterystykę Gminy Miejskiej w Giżycku– ujęcie syntetyczne

3. Ocenę stanu środowiska Gminy Miejskiej w Giżycku, w tym:

a) określenie stanu wyjściowego, czyli uwarunkowań realizacji gminnego programu ochrony środowiska, w szczególności zmian stanu środowiska w kontekście rozwoju programu ochrony gminy w ciągu ostatnich lat, jakie upłynęły od przyjęcia obowiązującego programu ochrony środowiska – analiza powinna obejmować takie zagadnienia jak:

- ochrona środowiska i poprawa jakości środowiska,

- racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,

- określenie oddziaływania na obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

- działania systemowe, m.in. edukacja ekologiczna, dostęp do informacji o środowisku   i poszerzenie dialogu społecznego, wzmocnienie instytucjonalne, innowacje.

b) odniesienie do wyników badań jakości komponentów środowiska na terenie Gminy Miejskiej w Giżycku wykonanych w ramach monitoringu środowiska,

c) określenie problemów środowiskowych, jakie pozostają do rozwiązania.

4. Cele i priorytety polityki ekologicznej gminy (część strategiczna dotycząca poprawy jakości środowiska i ochrony środowiska w rozbiciu na cele średniookresowe i krótkookresowe), określenie celów i działań priorytetowych możliwych do realizacji w okresie programowania ( z treści dokumentu powinno wynikać uzasadnienie priorytetu).

5. Plan operacyjny przedstawiający listę przedsięwzięć ważnych w skali gminy z wyszczególnieniem zadań własnych gminy i zadań koordynowanych z podziałem na przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne ( w tym wyszczególnieniem inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz ich rozmieszczenia na załącznikach mapowych).

6. Określenie sposobów monitoringu założeń programu.

7. Pozyskanie środków finansowych na działania środowiskowe.

8. Opracowana dokumentacja powinna być zgodna w formie oraz w treści z Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska.

 Przy opracowaniu punktów 3,4,5,6,7 należy uwzględniać między innymi:

- wyniki badań jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleb na terenie Gminy Miejskiej w Giżycku wykonanych przez uprawnione organy ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska,

- lokalizację na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko terenów szczególnego zagrożenie powodzią i obowiązujących na tych terenach zakazów wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 ze zm.),

- wyniki badań oceniających stopień zanieczyszczenia gleb w województwie warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem obszarów bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami sporządzone przez WIOŚ w Olsztynie,

- wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów hałasu oraz wyniki badań jakości podstawowych elementów środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby, powietrze) zamieszczonych w opracowaniach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

9. Określenie sposobów realizacji założeń programu, które pomocne będą przy jego okresowej, obowiązkowej ocenie, tj.:

- narzędzia i instrumenty realizacji programu,

- harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu (termin realizacji, wielkość nakładów, źródła finansowania i jednostki odpowiedzialności za realizację programu),

- określenie sposobów kontroli realizacji programu.

10. Określenie sposobów monitoringu założeń programu.

11. Pozyskanie środków finansowych na działania środowiskowe.

12. Zaopiniowaniu programu przez zarząd powiatu.          

II. Prognoza oddziaływania na środowisko założeń Programu Ochrony Środowiska.

Prognoza powinna spełniać wymagania określone w dziale IV rozdziale 2 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353)

Prognoza powinna między innymi określać wpływ na środowisko celów i zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024 z uwzględnieniem przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza winna być uzgodniona i zaopiniowana z właściwymi instytucjami po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej (3 egzemplarzy) oraz 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym płyta CD (pliki w wersji edytowalnej np. doc. oraz pliki w wersji pdf).

 

Ponadto:

Do zakresu przedmiotu zamówienia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej w Giżycku  należy również:

a) w ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko. Szczegółowy zakres prognozy należy uzgodnić z właściwymi organami,

b) przedstawienie opracowanych ww. dokumentów na spotkaniu Komisji/ Sesji Rady Miejskiej,

c) Wykonawca ze swojej strony złoży oświadczenie, że wszystkie otrzymane informacje i materiały posłużą wyłącznie do opracowania przedmiotu zamówienia,

d) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana po wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu dokumentu końcowego i otrzymaniu wynagrodzenia zrzeka się autorskich praw majątkowych w zakresie wykorzystania opracowań,

e) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia opracowanych dokumentów przed dniem odbioru dokumentów przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia : 27 lipca 2017 r.

Miejsce, sposób i termin składania ofert. Zawartość oferty 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy sporządzić wg załącznika nr 1- formularz oferty.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wykonywania programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz prognozy oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wykazu zrealizowanych przez wykonawcę usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz  z referencjami z ostatnich 2 lat.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena - waga 100%.

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie, na piśmie przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy – 3 dni od dnia zakończenia postępowania.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryterium postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu;

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;

e) żądania szczegółowych informacji  i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania;

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Ofertę należy złożyć do dnia 24 lutego 2017 r., do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 111, 11-500 Giżycko lub przesłać pocztą na w/w adres z adnotacją ,,Oferta na opracowanie Programu  Ochrony Środowiska ”.                

Dodatkowe informacje określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia można uzyskać pod numerami – 87 7324 174  Róża Cudzanowska, Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2017 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 946
15 lutego 2017 10:24 Jacek Stankiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 10:20 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [projekt_umowy_pos.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 10:19 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)