Przetargi

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja obiektu podziemnego - schronu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania inwentaryzacji obiektu podziemnego – schronu zlokalizowanego przy Palcu Grunwaldzkim w Giżycku.

 

WM. 6812. 5 .2017.JK                                                                                         Giżycko, 10 lutego 2017 r.

Burmistrz Miasta Giżycka zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za usługę
w zakresie wykonania inwentaryzacji schronu zlokalizowanego przy Palcu Grunwaldzkim w Giżycku. Inwentaryzacja powinna spełniać wymogi do późniejszego zgłoszenia do ewidencji zabytków zinwentaryzowanego obiektu. Jak również winna być przeprowadzona z zachowaniem powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego prac na obiektach historycznych.

1.    Zamawiający:

Gmina Miejska Gizycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Telefon: 4887 7324 111 (wew. 2173)

Faks: 4887 428 52 41

 2.    Przedmiot zamówienia:

Inwentaryzacja obiektu podziemnego.

 3. Wymagany termin realizacji:

30 dni od podpisania umowy

 4. Kryterium wyboru oferty:

1. Kryterium oceny-100% cena

2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. W przypadku podania wyłącznie ceny netto lub ceny brutto, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej spośród złożonych ofert.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Giżycku – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 7 w terminie do 22 lutego 2017 r. do godz. 1530 lub na adres mailowy: joanna.kucinska@gizycko.pl.

- Ofertę składaną w siedzibie Zamawiającego należy oznaczyć”

„Zapytanie ofertowe WM.6812.5 .2017.JK

Inwentaryzacja obiektu podziemnego”

- Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 

Załączniki:

1. Mapa w skali 1:500

WM.6812.5.2017. JK                                                                         Giżycko, 21 lutego 2017 r.

 

Uzupełnienie zapytania ofertowego

W związku z zapytaniami potencjalnych oferentów dotyczących zapytania ofertowego z dnia 10 lutego 2017 r., Zamawiający doprecyzowując informacje niezbędne do przygotowania oferty informuje, iż:

  1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja geodezyjna obiektu podziemnego wraz z aktualizacją treści mapy zasadniczej, a także ujawnieniem obiektu w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku (założenie kartoteki budynków), przy założeniu, że czynności zmierzające do tego celu mogą być wykonane wyłącznie przy zastosowaniu technologii nieskutkującej zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu.
  2. Istnieje możliwość dostania się do wnętrza obiektu po zdjęciu jednej z płyt, co zostanie zapewnione przez Gminę Miejską Giżycko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 02 marca 2017 r.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Kucińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2017 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 595
03 marca 2017 14:24 Arkadiusz Konc - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2017 11:30 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2017 11:28 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)