Przetargi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów.

 

Okres dzierżawy: 01.05.2017 – 31.10.2017 r.  

 

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14opisanej w KW OL1G/00026017/5.

 

Powierzchnia do zagospodarowania:  80 m2.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

 

Wadium: 1 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 28.02.2017 r. o godz.12.00 w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Sportu               i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5  i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

 

Postąpienie  może wynosić  wyłącznie 100 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowić będzie kwota osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                           w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Uwagi:

 

1. Teren przeznaczony do dzierżawy nie posiada  przyłączy wodno- kanalizacyjnych             

    i elektrycznych.

 

2. Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów

    (głośniej muzyki lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00.

    Szczegóły w tym zakresie określi umowa dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną

    za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

3. Wynajmujący informuje, że w obrębie działki nr geod.312/14 mogą trwać prace budowlane

    ograniczające dostęp do linii brzegowej jeziora Niegocin, z tego tytułu Dzierżawca   

     nie będzie zgłaszał roszczeń.

 

4. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń

    związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

    w km  151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren Plaży   

    Miejskiej w Giżycku.

 

5. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej                           w ogłoszeniu do dnia 23.02.2017 r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222.

     Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.


7. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,   

    pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia  

    zawarcia umowy dzierżawy.


8.  Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy

     bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może  

     odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9. Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego

     o  podatek VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonywana z góry

     w terminie do 31 marca 2017 r.

 

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania

      przyczyn. Dyrektor MOSiR  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,  

      a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

11. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu  

      dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5,       

      tel. 0 87 429 27 53

 

12. Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlu                                   

      artykułami spożywczymi i alkoholowymi.

 

13. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem     

      pozwolenia.

   

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2017
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2017 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 483
03 marca 2017 10:45 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [informacja_bip__place_zabaw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2017 09:18 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [place_zabaw_namiot_z_ksiazkami.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2017 09:16 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)