Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 5/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynek garażowy przy ul. Armii Krajowej)

 

OBWIESZCZENIE nr 5/1/2017

 

   Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997  roku   
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 2147 z 2016r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany  w Obwieszczeniu nr 5/2017 z dnia 6.02.2017 r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości:

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, położona w Giżycku przy ul. Armii Krajowej oznaczona nr geodezyjnym działki 713/18, o pow. 70 m2, opisana w KW OL1G/00021156/6;

 

Przetarg został odwołany z uwagi na niedotrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku osoby (potencjalnie) uprawnionej do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - zgodnie art. 38 ust. 3 ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997  roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 2147 z 2016r. ze zmian.).

 


Giżycko, dnia 15.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 5/2017

 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, położona w Giżycku przy ul. Armii Krajowej oznaczona nr geodezyjnym działki 713/18, o pow. 70 m2, opisana w KW OL1G/00021156/6;

Pow. zabudowy budynku garażowego: 26 m2;

Powierzchnia użytkowa budynku garażowego: 16,38 m2;

Cena wywoławcza nieruchomości:  22 000,00 zł;

Wadium: 3 000,00 zł;

Postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej;

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 10 marca 2017 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 2114.

 Giżycko, dnia 06.02.2017 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-06
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Borzymowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2017 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 452
15 marca 2017 11:30 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. Odwołanie przetargu (Dokument opublikowany)
15 marca 2017 11:28 Arkadiusz Konc - Dodanie załącznika [obwieszczenie_nr_5217.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2017 14:33 Arkadiusz Konc - Dodanie załącznika [wypis_z__mpzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)