Przetargi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw, terenów rekreacyjno- sportowych nr 1, nr 2 i nr 3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową  dzierżawę terenu                      na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw teren dla dzieci, terenów rekreacyjno - sportowych nr 1, nr 2, nr 3.

Okres dzierżawy: 01.05.2017 r. - 31.10.2017 r.

 Plac zabaw nr 1

Część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w  KW OL1G/00026017/5.

Przeznaczenie: teren rekreacyjno-sportowy z możliwością usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych.                         

Powierzchnia do zagospodarowania: 216 m2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  2 250,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

Wadium: 1000,00 zł.

Plac zabaw nr 2

Część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5.

Przeznaczenie: plac zabaw dla dzieci do lat 5

Powierzchnia do zagospodarowania: 152 m2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  1500,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

Wadium: 1000,00 zł.

Plac zabaw nr 3

Część nieruchomości położonej w Giżycku  na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5.

Przeznaczenie: teren rekreacyjno-sportowy z możliwością usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Powierzchnia do zagospodarowania: 374 m2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  31 000,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

Wadium: 1000,00 zł.

Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy.

 

 

 

I etap

Dzierżawca składa ofertę, która  powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych należy załączyć aktualny dokument rejestrowy potwierdzający reprezentację);
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Dowód uiszczenia wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu;
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
5. Propozycję zagospodarowania terenu;

6. Rozwiązanie architektoniczne obiektu (rysunek lub zdjęcie)

 

 

Oferty z dopiskiem  Plac zabaw nr 1,2 lub 3 należy składać  w zamkniętych kopertach                                          w sekretariacie MOSiR Giżycko w terminie do 24.02.2017 r. do godz. 08.00 /włącznie/.

Komisja przetargowa do dnia  27.02.2017 r. sprawdzi złożone oferty, czy spełniają wszystkie kryteria zamieszczone   w ogłoszeniu oraz rozwiązania architektoniczne obiektu wraz z  propozycją zagospodarowania dzierżawionego terenu.

Oferenci, którzy zostaną  pozytywnie zweryfikowani będą mogli przystąpić do II etapu przetargu.

II etap

II etap przetargu odbędzie się  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku,                  ul. Moniuszki 5 w dniu 28.02.2017 r. o godz. 10.00  i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

 

Postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowić będzie kwota osiągnięta w przetargu powiększona                       o  należny podatek VAT.

Uwagi:

 

1. Tereny przeznaczone do dzierżawy nie posiadają przyłączy wodno- kanalizacyjnych

     i  elektrycznych.

 

2. Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów (głośniej muzyki

    lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00. Szczegóły w tym zakresie określi umowa 

    dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

3. Wynajmujący informuje, że w obrębie działki nr geod.312/14 mogą trwać prace budowlane

    ograniczające dostęp do linii brzegowej jeziora Niegocin, z tego tytułu Dzierżawca nie będzie 

    zgłaszał roszczeń.

 

4.    Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych         

      z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 –   

      prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

5.   Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby nie posiadające zadłużenia wobec Gminy  

      Miejskiej Giżycko.


6. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
       w ogłoszeniu do dnia 23.02.2017 r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010   

      5868 4222.

      Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.


7.   Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy         dzierżawy.


8.   Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy

       bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może odstąpić   

      od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9.   Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego o podatek

       VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonana z góry w terminie do 31 marca

      2017r.


10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn.

      Dyrektor MOSiR  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, a wpłacone wadium

     zostanie zwrócone.

 

11. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy

      udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, tel. 0 87 429 27 53

 

12. Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlu                                    

      artykułami spożywczymi i alkoholowymi.

 

13. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem      

      pozwolenia.

   

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2017
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2017 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 500
03 marca 2017 10:25 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [informacja_bip__place_zabaw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2017 14:51 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [place_zabaw_namiot_z_ksiazkami.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2017 14:46 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)