Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko bądź będących w jej posiadaniu, położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem m.in. zestawienia powierzchni, sporządzeniem mapy elektronicznej w postaci pliku dxf, wykonaniem dokumentacji fotograficznej

  • Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy);
  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania;

Nr sprawy: WM.6812.2.2017.ArKo                

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Arkadiusz Konc – Wydział Mienia  tel.   87 7324 114,  

e-mail: arkadiusz.konc@gizycko.pl

1.      Cel ogłoszenia:

 

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

 2.        Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

a)      inwentaryzację nieruchomości (164 działek geodezyjnych o łącznej orientacyjnej powierzchni 184,8061ha – wskutek prowadzonej procedury połączenia, podziału nieruchomości liczba działek geodezyjnych może ulec zmianie) stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko bądź będących w jej posiadaniu, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Giżycka, w ramach której wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin każdej działki geodezyjnej i porównania stanu wynikającego z danych z zasobu ewidencji gruntów ustalonych na podstawie treści mapy sytuacyjno-wysokościowej z faktycznym zagospodarowaniem terenu, a w przypadku stwierdzenia zajęcia gruntu miejskiego przez dzierżawców bądź bezumownych użytkowników wykonania pomiaru sytuacyjnego,

b)      wykonanie pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko mającego na celu ustalenie faktycznego stanu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem zestawienia powierzchni, dokumentacji zdjęciowej, sporządzeniem mapy elektronicznej w postaci pliku dxf i następnie aktualizacji ustalonych danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Giżycku oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

c)      W odniesieniu do pomiaru sytuacyjnego przeprowadzonego w terenie wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

1)      ustalenia użytkownika gruntu ,

2)      dokonania pomiaru i ustalenia powierzchni zajętego gruntu Gminy Miejskiej Giżycko oraz faktycznego sposobu jego użytkowania (np. zieleń, uprawa warzyw, tymczasowe obiekty budowlany, składy, garaże, wiaty, altany, budynki gospodarcze, ogrodzenia, schody, ganki, wyburzenia, rozbiórki, reklamy, miejsca pod pojemniki na odpady, itp.)

3)      aktualizacji zbiorów danych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Giżycku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, w tym aktualizacji kartotek budynkowych nieruchomości.

4)      dostarczenia danych (bez uwierzytelnienia przez PODGiK) dla Zamawiającego w wersji papierowej i pliku dxf.

5)      sporządzenia dokumentacji zdjęciowej w formacie jpg.

6)      sporządzenia zestawienia użytkowników/ dzierżawców gruntów w formacie EXCEL, zawierającego nr geodezyjny zajętej działki, powierzchnię zajęcia, sposób użytkowania gruntu, dane identyfikacyjne użytkownika, nr identyfikujący zdjęcie terenu.

 3.       Opis sposobu przygotowania oferty

 

a)      Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b)      Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5.       Termin i miejsce realizacji zamówienia:

a) miejsce realizacji zamówienia: nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko położone w obrębie nr 1 miasta Giżycka (164 działki geodezyjne
o orientacyjnej powierzchni 184 8061 ha). Zastrzega się, że wskutek przeprowadzania procedury połączenia i podziału geodezyjnego działek łączna ich liczba może ulec zmianie, jednakże bez wpływu na zakres rzeczowy zadania.

      b)  termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

      6.  Termin, miejsce i forma składania ofert:

a)      Ofertę należy przesłać na adres  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

b)      Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – Inwentaryzacja Giżycko 1”.

c)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      7.   Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 15 marca 2017 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

 

 

Giżycko, dnia 3 luty 2017 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2017 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 553
09 marca 2017 08:41 Arkadiusz Konc - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2017 15:40 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2017 15:39 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)