Przetargi

PRZETARG ODWOŁANY ! -MOSiR - Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.PRZETARG ODWOŁANY !


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej  w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Przetarg obejmuje część nieruchomości oznaczonej nr geod. działki 312/14 położonej                                w Giżycku na Plaży Miejskiej;

Przeznaczenie - lokalizacja wypożyczalni sprzętu pływającego.

Powierzchnia dzierżawionego terenu – 15 m² (załącznik nr 1)

Do dyspozycji dzierżawcy będzie domek (załącznik nr 2) o wymiarach 3 x 2 m posadowiony na  dzierżawionym terenie, który można wykorzystywać wyłącznie jako magazyn sprzętu pływającego.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 7 000,00 zł. netto.

Wadium – 1 000,00 zł;

Przetarg odbędzie się 24.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu                   i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5 i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

Postąpienie  może wynosić wyłącznie 100 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy będzie stanowić kwota osiągnięta w przetargu  powiększona o należny podatek VAT.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                           w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

Uwagi:

 1. Teren przeznaczony do dzierżawy nie posiada  przyłączy wodno- kanalizacyjnych            

      i elektrycznych.

 

2.  Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów

     (głośniej muzyki lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00.

     Szczegóły w tym zakresie określi umowa dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną

     za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

3.  Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlu artykułami spożywczymi    

     i alkoholowymi.

 

4. Wynajmujący informuje, że w obrębie działki nr geod.312/14 mogą trwać prace budowlane

    ograniczające dostęp do linii brzegowej jeziora Niegocin, z tego tytułu Dzierżawca  

    nie będzie zgłaszał roszczeń.

 

5. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń

    związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

    w km  151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren Plaży  

    Miejskiej w Giżycku.

 

6. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej                          

     w ogłoszeniu do dnia 22.02.2017 r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.


7. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,  

    pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia 

    zawarcia umowy dzierżawy.


8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy

    bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może 

    odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9.  Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego

     o  podatek VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonana z góry

     w terminie do 31 marca 2017 r.


10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania

      przyczyn. Dyrektor MOSiR  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

      a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

11. Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlu                                   

      artykułami spożywczymi i alkoholowymi.

 

12. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem     

      pozwolenia.

13.  Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu 

      dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5,      

      tel. 0 87 429 27 53

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.02.2017
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2017 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 646
10 lutego 2017 14:54 Katarzyna Nycz- Janowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 14:53 Katarzyna Nycz- Janowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2017 14:31 Katarzyna Nycz- Janowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)