Przetargi

Przebudowa chodnika w ul. Bema

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego

o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych,

na wykonanie zamówienia: Przebudowa chodnika w ul. Bema.

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty drogowe – nawierzchniowe:

1)  roboty rozbiórkowe na trasie robót w zakresie rozbiórek nawierzchni zjazdów, chodników, krawężników
na ławie betonowej i obrzeży, 

2)  wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej „bezfazowej” w kolorze szarym
i kształcie „cegiełka”  na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm, na podłożu gruntowych Is = 1,00, częściowo w obrzeżach betonowych 89x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

3)     wykonanie nawierzchni zajazdów z betonowej kostki brukowej „bezfazowej” w kolorze czerwonym
i kształcie „cegiełka”  na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm,
na podłożu gruntowych Is = 1,00, zamkniętej krawężnikami najazdowymi 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

4) regulacja istniejącego opornika kamiennego na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15,
grub. 15 cm,

Inne roboty:

1)  montaż oznakowania pionowego, odblaskowego z folii II generacji, na słupku z rury stalowej ocynkowanej
z elementem  zapobiegającym obrócenie, fi = 50 mm, h = 4,40 m, i fundamencie betonowym (przejścia dla pieszych),

2)   malowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej bez mikrokulek szklanych, grub. warstwy na mokro 0,3 –0,8 mm(przejścia dla pieszych),

3)  regulacja pionowa pokryw studni telekomunikacyjnych, kratek wpustów ściekowych, pokryw zaworów wodociągowych i gazowych

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa zaproszenie do składania ofert.  

2.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie trzech dni od podpisania umowy  i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. .

3.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 12.00.

Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik                  –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120, e-mail: marcin.wojcik@gizycko.pl

Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                    marcin.wojcik@gizycko.pl

4.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Okres rękojmi

10    pkt.

5.  INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega prawo do:

-  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert można odebrać w Wydziale Planowania i Inwestycji,
w pokoju 113, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

 

.................................................

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.02.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2017 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 554
23 lutego 2017 08:36 Sebastian Pyzalski - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2017 13:55 Sebastian Pyzalski - Dodanie załącznika [dokumentacja_projektowa.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2017 13:54 Sebastian Pyzalski - Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)