Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego /termin składania ofert 14.02.2017 /

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

   zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego”  

 

 o wartości poniżej 30 000 euro,  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania:

 1.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

2.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

        2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia postępowania.

        2.2 Termin wykonania zamówienia: w ciągu 90 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu.

3.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2017 r. o godz. 12 00.

3.2 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

  Ewa Kuliś  - Gł. Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,    tel. 87 73 24 120, e-mail:  ewa.kulis@gizycko.pl

Marcin Wójcik – Podinspektor  Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,

tel. 87 7324 120 ( 122), e-mail  marcin.wojcik@gizycko.pl 

4.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – znaczenie 90  %, doświadczenie – znaczenie 10 %

 5. INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega prawo do:

a)  swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów  określonych w Zaproszeniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b)   odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

d)   zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

e)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)   wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

g)   uzupełnienia w zakresie materiałów i technologii realizacji robót,

h)   odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

 

Zaproszenie można odebrać w Wydziale Planowania i Inwestycji, w pokoju 113, w godz. 800 do 1500,  tel. 087-7324120 (122) lub pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl

 

 

 

 

 

.................................................

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 380
23 lutego 2017 08:41 Sebastian Pyzalski - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2017 09:23 Sebastian Pyzalski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 15:23 Sebastian Pyzalski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)