Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na najem garażu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 3 lipca 2013r.

 - NAJEM GARAŻU

położonego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4

 

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni użytkowej 16,24m2 położonego w Giżycku, przy ulicy Sikorskiego 4.

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 5,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu może podlegać waloryzacji stosownie do wskaźnika wzrostu cen i usług za rok poprzedzający.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

(Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/9/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia                   8 lutego 2005r. najem na garaż może być nawiązany wyłącznie z osobą posiadającą samochód).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2013r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) okazać dokument potwierdzający posiadanie samochodu;

4) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec miasta Giżycko.

Istnieje możliwość oględzin garażu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. „Administrator”, Giżycko ul. Pocztowa 3.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.07.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2013 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1184
04 lipca 2013 10:37 Jacek Markowski - Dodanie dokumentu.