Przetargi

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku

 

Giżycko: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku
Numer ogłoszenia: 67346 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Giżycku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Demontaż dwóch wiat stalowych o wymiarach 25,30m x 1,45m oraz 11,50m x 1,60m i średniej wysokości 2,50 m.

2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki o powierzchni 3228 m2 z przewozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego /na odległość do 5 km/ i ułożeniem w stosy materiału z odzysku nadającego się do ponownego wbudowania.

 3. Nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk [3228 m2] grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 4 cm i podbudowie mieszanki kruszyw łamanych 1 - 31,5 mm gr 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr 20 cm. Całość placu ograniczona krawężnikami betonowymi, wibroprasowanymi 15x30 cm ustawionymi na 5 centymetrowej podsypce cementowo - piaskowej i ławie z betonu B10.

4. Chodnika z kostki wibroprasowanej typ starobruk [ ok. 60 m2] gr 6 cm ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym, wibroprasowanym 15x30 cm i obrzeżem trawnikowym 8x30 cm z drugiej.

5. Stóp fundamentowych żelbetowych (108 szt.) o wymiarach 100x100x40 cm z betonu C16/20 i stali konstrukcyjnej A-III (34GS) oraz stali pomocniczej A-0 (St0S).

6. Dwóch wiat o konstrukcji stalowej i układzie ramowym w rozstawie ram co 3 m, krytych blachą dachówkopodobną o gr 0,5 mm i następujących parametrach: Wiata I - długość wiaty (obrys dachu) - 36,40 m - szerokość wiaty (obrys dachu) - 9,40 m - wysokość w kalenicy - 4,12 m - powierzchnia dachu - 342,20 m2 - powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) - 329,00 m2 Wiata II - długość wiaty (obrys dachu) - 39,40 m - szerokość wiaty (obrys dachu) - 9,40 m - wysokość w kalenicy - 4,12 m - powierzchnia dachu - 370,40 m2 - powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) - 356,30 m2 W kalenicy wiat zaprojektowano wykonanie świetlika z poliwęglanu gr 12 mm.

7. Odwodnienia placu targowego za pomocą 8 wpustów ulicznych fi 600 mm i nośności 40 T oraz wykonania kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym z rur PVC o długościach: - fi 160 - 26 m - fi 200 - 89,50 m - fi 250 - 14 m
8. Przebudowy kolizyjnego wodociągu Ø 110 PE na odpowiednio Ø 110 żeliwo sferoidalne z istniejącymi przyłączami do kiosków handlowych i hydrantem ppoż. (109,80 mb).

9. Zdroju czerpalnego.

10. Linii kablowej oświetleniowej YKY 5x10 mm2 (184,6 m) oraz 6 latarni parkowych na słupach o wys. 5 m.

11. Przyłącza energetycznego do dwóch stanowisk handlowych i szafki imprez wraz z szafką pomiarową na trzy układy pomiarowe.

12. Przyłącza wodociągowego z rur PE ze szczelnymi studniami wodomierzowymi fi 1000 mm do dwóch stanowisk handlowych. 13. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV do rurociągu fi 200 mm i fi 150 mm z wykonaniem separatorów tłuszczu do dwóch stanowisk handlowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.32.51-3, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20000,00 zł         

/ słownie: dwadzieścia tysięcy złotych /.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, III. gwarancjach bankowych, IV. gwarancjach ubezpieczeniowych, V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium
z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku. Oryginał dokumentu, świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego, pok. 101.
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonali zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu utwardzenia terenu, chodników, placów, zatok, parkingów itp. kostką brukową lub kamienną o powierzchni minimalnej 1000 m2, oraz jedno zamówienie polegające na wybudowaniu budynku lub wiaty o powierzchni zabudowy minimum 200 m2

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 SIWZ.

2. Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 6 SIWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 7 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy ( Załącznik nr 2 SIWZ),

b) ustawowej zmiany podatku VAT,

c) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

d) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

f) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

g) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

h) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

i) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa),
j) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy
w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

k) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz częściowego rozliczania finansowego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja mająca na celu Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Giżycku współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67346&rok=2013-02-18

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Witkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2013 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2483
15 marca 2013 12:45 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
15 marca 2013 12:45 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
15 marca 2013 12:45 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.