Przetargi

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTOWEJ PRZYŁACZY DLA DWÓCH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

                                     AL. 1 MAJA 14,11-500 GIŻYCKO                                     

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTOWEJ PRZYŁACZY DLA DWÓCH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU”

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztowej: 

 1. zasilania energetycznego dwóch nowoprojektowanych punktów gastronomicznych oraz szafki imprez,
 2. doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków z dwóch nowoprojektowanych punktów gastronomicznych

na terenie targowiska miejskiego w Giżycku w zakresie zadania „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

 1.1    W zakres zamówienia wchodzi:

 1. Wtórnik lewostronny (zakres wynikający z potrzeb).

 2. Projekt budowlany – 4 egz.

 3. Projekt wykonawczy – 4 egz.

 4. Przedmiar robót – 1 egz.

 5. Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

 6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.

 1.2  Opracowania, o których mowa w pkt.1.1 należy dostarczyć w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD 1 kpl. (dopuszczalne formaty: doc,  pdf.).

 1.3 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA:

 Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie:

 1. Warunków do projektowania przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  nr DI.01/02/13 z dnia 11.01.2013 r. – Załącznik nr 1 Dokumentacji Przetargowej (DP).
 2. Warunków przyłączenia nr RE4-8/74/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z dnia 21.012013 r. – Załącznik nr 2 (DP).
 3. Warunków przyłączenia nr RE4-8/75/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z dnia 21.012013 r. – Załącznik nr 3 (DP).
 4. Warunków przyłączenia nr RE4-8/76/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z dnia 21.012013 r. – Załącznik nr 4 (DP).
 5. Projektu wykonawczego przyłącza wody i przebudowy wodociągu. – Załącznik nr 5 (DP).
 6. Projektu zagospodarowania terenu „Przebudowa części targowiska miejskiego w Giżycku” – załącznik nr 6 (DP).
 7. Planu sytuacyjnego – usytuowanie punktów poboru energii elektrycznej/ punkty gastronomiczne i szafka imprez/– Załącznik nr 7 (DP).

2.   TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1   Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2.2     Miejscem realizacji zamówienia jest teren targowiska miejskiego przedstawiony  w projekcie zagospodarowania terenu  stanowiącym  załącznik nr 6 do dokumentacji przetargowej.

2.3  Termin składania ofert upływa 14.02.2013 r. o godz. 12.00

2.4  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 113  w dniu  14.02.2013 r. o godz. 12.10.

2.5  Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Róża Cudzanowska – Naczelnik

Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

 Urzędu  Miejskiego w Giżycku,

 tel. 0-87 7324120 lub 0-87 7324122.

2.6  Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Dokumentacja Przetargowa zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

Do wglądu udostępniona jest w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 113,  

w godz. 8.00 do 15.00, tel. 0877324120 lub 0877324122.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Witkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1256
19 lutego 2013 08:56 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
19 lutego 2013 08:56 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu.
08 lutego 2013 13:24 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [przetarg_na_przylacza_do_punktow_gastronomicznych.rar] do dokumentu.