Przetargi

Obwieszczenie Nr 4/2013 w sprawie przetagu na dzierżawę nieruchomości /plaża miejska/

OBWIESZCZENIE Nr 4/2013

Burmistrz Miasta Giżycka

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu położonego na plaży miejskiej w Giżycku pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego oraz lokalizację  zjeżdżalni wodnej plażowej z możliwością usytuowania poduszki plażowej.

 

 

1. Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14 i 312/15opisanej w KW OL1G/00026019/9;

Przeznaczenie - lokalizacja ogródka gastronomicznego z możliwością usytuowania  tymczasowych  obiektów  budowlanych;

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania - około 330m2

 

Okres trwania dzierżawy - oznaczony od dnia 1  kwietnia  2013  r.  do  dnia  30  września  2015 r.  (z prawem korzystania z terenu w sezonach letnich: 2013, 2014 i 2015 obejmujących okres  oraz od maja do września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.)

 

Wadium – 5.000,00 zł;

Minimalny oferowany czynsz za sezon – 20.000,00 zł netto;

 

 

2. Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14 opisanej w KW OL1G/00026019/9;

Przeznaczenie: lokalizacja  zjeżdżalni wodnej plażowej z możliwością usytuowania poduszki plażowej;

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: 435m2;

 

Okres trwania dzierżawy - oznaczony od dnia 1  kwietnia  2013  r.  do  dnia  30  września  2015 r.  (z prawem korzystania z terenu w sezonach letnich: 2013,  2014 i 2015 obejmujących okres  oraz od maja do września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.)

 

Wadium – 1.000,00 zł;

Minimalny oferowany czynsz za sezon – 3.500,00 zł netto;

 

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym.  

Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

     Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec Gminy Miejskiej Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

     Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

 

Oferty z dopiskiem ogródek gastronomiczny lub zjeżdżalnia wodna należy składać  w  zamkniętych  kopertach  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w Giżycku, w pokoju 104, w terminie do dnia 1 marca 2013 roku do godz. 1000 /włącznie/.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Dowód uiszczenia wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 5. Oferowany czynsz roczny netto za sezon w wysokości nie niższej niż podana w Obwieszczeniu.
 6. Propozycję zagospodarowania terenu z podaniem powierzchni zajęcia gruntu. Rozwiązanie architektoniczne obiektu (rysunek lub zdjęcie) oraz ewentualne projektowane przyłącza uzbrojenia terenu.
 7. Oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na które ma być zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 

Uwagi:

 1. Otwarcie ofert na przetarg nastąpi w dniu 1 marca 2013 r. o godz. 1015
  w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111 (oferty będą otwierane w kolejności podanej w Obwieszczeniu).
 2. Zwycięzca przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 3. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 28 lutego 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto Bank BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 4. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia publikacji informacji o wyniku przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca terenu nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Giżycka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Termin stawienia się do zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od daty publikacji informacji o wyniku przetargu oraz publikacji zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy.
 6. Informacja o wyniku przetargu oraz zawiadomienie o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy będą opublikowane na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku. Publikacja informacji o wyniku przetargu oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczne z dostarczeniem ich oferentom.
 7. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą wyłonioną w przetargu zastrzega się, że Burmistrz Miasta Giżycka może wybrać kolejną ofertę.
 8. Wpłata czynszu dzierżawnego  za każdy sezon powiększonego o podatek  VAT  i pomniejszonego  o  wadium  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  będzie  dokonywana z góry w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że wpłata czynszu za sezon 2013 r.  nastąpi do dnia zawarcia umowy.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta Giżycka może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 10. Burmistrz Miasta Giżycka może dokonać dowolnego wyboru oferty. Podstawą oceny będzie czynsz netto i propozycja zagospodarowania terenu z podaniem powierzchni zajęcia gruntu, rozwiązanie architektoniczne obiektu oraz ewentualne projektowane przyłącza uzbrojenia terenu.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu, można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon 87 732 41 14, natomiast informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Giżycku (11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5, tel. 87 429 27 53).

Giżycko, dnia 01.02.2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2013 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1819
11 marca 2013 12:59 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetargu_zjezdzalnia.doc] do dokumentu.
11 marca 2013 12:59 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetargu_ogrodek.doc] do dokumentu.
19 lutego 2013 11:14 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_413.pdf] do dokumentu.