Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przy realizacji inwestycji pn.: GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN (II poł. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIŻYCKIEJ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – Etap II”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na obiekcie wpisanym do rejestru...

Obwieszczenie Nr 35/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę neiruchomości /kiosk hanldowy Al. 1 Maja/Plac Grunwaldzki/

OGŁOSZENIE NR 35/2017 z dnia 5 maja 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki o nr geod. 500/4 o powierzchni 14 m2, wydzielonej zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,opisanej w KW OL1G/00015755/0, położonej...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy -sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla dwóch lokali mieszkalnych

Giżycko, 28.04.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Giżycko ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111 w. 5, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Przetarg...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Giżycka.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku /termin do 10.05.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 72222 - 2017 z dnia 2017-04-24 r. Giżycko: Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Obwieszczenie Nr 32/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /lokal użytkowy Plac Grunwaldzki 1/

OGŁOSZENIE NR 32/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /lokale użytkowe ul. Gdańska/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 kwietnia 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ul. Gdańskiej 11 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 4.05.2017 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...