Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim (...)

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka...

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

TERMIN SKLADANIA OFERT - DO 25 LIPCA 2018 r. DO GODZ. 11:00 Udzielenie kredytu długotrerminowego w wysokopści 18 000 000,00 PLN z prezeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

Obwieszczenie nr 65/2018 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego

OBWIESZCZENIE NR 65/2/2018 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 65/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego o następujące zapisy: Pkt 1 Uzasadnienie wyboru formy przetargu zmienia się w następujący sposób: „Brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone jako stanowisko nr 2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIKA HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel:...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SERWISU SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „przeprowadzenie serwisu separatorów substancji ropopochodnych umiejscowionych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW KP–7

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników KP-7. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473...

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt / ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do 02.07.2018r. do godz. 10.00

Ogłoszenie nr 568134-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OBWIESZCZENIE NR 61/2018 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

OBWIESZCZENIE NR 61/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Obwieszczenie nr 58/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

OBWIESZCZENIE NR 58/1/2018 Niniejszym zmienia się treść obwieszczenia Nr 58/2018 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko), o powierzchni 1,4785 ha, położonej w Giżycku przy ul. Moniuszki w użytkowanie wieczyste na 99 lat w części dot. pkt...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 15.06.2018 r.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...