Komunikaty

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko, w pokoju nr 114, oraz o publikacji na stronie internetowej: http://www.bip.gizycko.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, w Sali Konferencyjnej od godz. 16.00 do godz. 17.00

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany Studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

- w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl :

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1893) lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 570) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  z późn. zm.).

 

 

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  2. Na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2018 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 230
13 grudnia 2018 15:31 Michał Babiak - Dodanie załącznika [pos__mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 15:31 Michał Babiak - Dodanie załącznika [pos__tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 15:30 Michał Babiak - Dodanie załącznika [studium__gminna_ewidencja_zabytkow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)