Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku oraz prognozy oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku oraz prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 

o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku oraz prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

2.w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) lub

-  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub

-  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.        na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  2. 2.        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 344
12 lipca 2018 12:32 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
12 lipca 2018 12:32 Michał Babiak - Dodanie załącznika [obwieszczenie_wydluzenie_terminu_plaza.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 lipca 2018 12:32 Michał Babiak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)