Komunikaty

Obwieszczenie nr 77/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Moniuszki


OBWIESZCZENIE  NR 77/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXII/48/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 539 (obręb 1 miasta Giżycko) o powierzchni 11 970 m2 położona przy ul. Moniuszki w Giżycku. Nieruchomość zlokalizowana wśród zabudowy przemysłowej oraz terenów pod zabudowę mieszkalno – usługową i usług turystycznych, w niedalekiej odległości od Jeziora Niegocin, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się torowisko kolejowe, droga krajowa nr 59; na nieruchomości istnieje instalacja wodna, telekomunikacyjna i kanalizacji deszczowej, przy granicy nieruchomości zaś przebiegają instalacja gazowa, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej.

 

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 539 (obręb 1 miasta Giżycko) o powierzchni 11 970 m2, położona przy ul. Moniuszki w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00016973/1.

 

3. Przeznaczenie nieruchomość: nieruchomość znajduje się na obszarze objętym zapisami Miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego przy ul. Moniuszki  między kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta – uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2015r. poz.4409 i w ramach tego planu jest objęta konturem 8U – teren zabudowy usługowej.

 

4. Cena nieruchomości – 1 700 000 zł + należny podatek VAT

 

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 16 sierpnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1, zgłoszonych w terminie, o którym mowa w pkt 2 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 04-07-2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 144
04 lipca 2018 11:54 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)