Komunikaty

Obwieszczenie nr 74/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Jeziornej 5A/2


OBWIESZCZENIE NR 74/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku mieszkalnego trzylokalowego nr 5A przy ul. Jeziornej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 31,16m2 wraz z udziałem wynoszącym 256/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 330/2 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 887m2.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku mieszkalnego trzylokalowego nr 5A przy ul. Jeziornej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 31,16m2 wraz z udziałem wynoszącym 256/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 330/2 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 887m2; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej księgę wieczystą nr OL1G/00036196/6, lokal mieszkalny nie jest objęty księgą wieczystą.

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 500,00 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny, nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c)      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w tym zakresie w terminie do 14 sierpnia 2018 r. (włącznie). 

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 3.07.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 159
04 lipca 2018 10:57 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)