Komunikaty

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Giżycko, dnia 27.06.2018 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

 

 1. 1.       Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

 1. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny  z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A., polegającej na prawie korzystania z posadowionych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko urządzeń infrastruktury energetycznej, jej eksplatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwania awarii, wymiany urządzeń tej infrastruktury, rozbudowy, przebudowy, przyłączania nowych odbiorcóworaz na prawie wstępu na te nieruchomości w celu wykonywania wyżej wymienionych czynności, obejmującego swoim opracowaniem następujące nieruchomości:

 1. służebność przesyłu w obrębie działki geod. Nr 2-988/7 położonej przy ul. Suwalskiej– przyłącze kablowe nN 0,4 kV
 2. służebność przesyłu na działce geod. 3-630/9 przy ul. Łąkowej– przyłącze kablowe  nN 0,4 kV
 3. służebność przesyłu na działkach geod. 2-341/4, 2-340/2 i 2-338/10 przy ul. Przemysłowej- lina kablowa

nN 0,4 kV

 1. służebność przesyłu na działce geod. 2-327/37 przy ul. Przemysłowej - lina kablowa

nN ,4 kV

 1. służebność przesyłu na działce geod. 2-563/4 i 2-566/39 przy ul. Kętrzyńskiego- przyłącze kablowe nN  0,4 kV
 2. służebność przesyłu na działce geod. 2-695/10 przy ul. Warszawskiej- przyłącze kablowe nN 0,4,kV
 3.  służebność przesyłu na działce geod. 2-695/30 przy ul. Warszawskiej - lina kablowa

nN ,4 kV

 1. służebność przesyłu na działce geod. 2-147/23 przy ul. Mazurskiej, przyłącze kablowe nN 0,4 kV
 2. służebność przesyłu na działce geod. 2-165/32 przy ul. 1 Maja- linia kablowa nN 0,4 kV
 3. służebność przesyłu na działce geod. 3-1021 przy ul. Perkunowskiej(2 odcinki), przyłącze i złącze kablowe nN 0,4 kV
 4. służebność przesyłu na działce geod. 3-1037przy ul. Wiejskiej- przyłącze kablowe nN 0,4 kV
 5. służebność przesyłu na działkach o nr god. 2-233/49, 2-233/52, 2-233/69 przy ul. Smętka w Giżycku- linia kablowa nN 0,4 kV
 6. służebność przesyłu na działce geod. 2-888 przy ul. Słowiańskiej- przyłącze kablowe nN 0,4 kV
 7. służebność przesyłu na działce geod. 2-489/62 przy ul. Traugutta- przyłącze kablowe nN 0,4 kV i złącze kablowe nN 0,4 kV
 8. służebność przesyłu na działce geod. 2-1204 - linia kablowa nN 0,4 kVprzy ul. Obwodowej
 9. służebność przesyłu na działce 2-540/2 – przyłącze kablowe 0,4nN przy Placu Targowym
 10. służebność przesyłu na działce 2-165/36 – przyłącze kablowe 0,4 nN przy ul. Daszyńskiego
 11. służebność przesyłu na działce 1-541 – przyłącze kablowe 0,4 nN przy ul. Moniuszki
 12. służebność przesyłu na działce 2-157/45 – przyłącze kablowe nN oraz złącze kablowe przy ul. Kościuszki (2 odcinki)
 13. służebność przesyłu na działkach 2-190/3 oraz 2-192/3 przy ul. Daszyńskiego, przyłącza kablowego 0,4 nN
 14. służebność przesyłu na działce 2-1367 przy ul. 3 Maja – przyłącze kablowe nN 0,4 kV
 15. służebność przesyłu na działce 2-989/34 przy ul. Suwalskiej – przyłącze kablowe nN 0,4 kV oraz złącze kablowe.
 16. służebność przesyłu na działce 2-170/22 oraz 2-165/8 – przy ul. Suwalskiej-przyłącze kablowe nN 0,4 kV

 

 

       3. Załącznikiem do zaproszenia są mapy w skali 1:500 z wrysowanym przebiegiem przedmiotowych przyłączy.

 

        4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

- Cena: waga kryterium 100 %

 

 1. 5.       Po zrealizowaniu zlecenia, wykonawca wystawi dwie odrębne FV za wykonanie poszczególnych operatów.

Cena wskazana w ofercie musi:

a)          być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)         uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

     6.   Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)         Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres:aleksandra.zalewska@gizycko.pldo dnia 09.07.2018 r. do godz. 12.00.

b)       Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

     7.  Warunki udziału w postępowaniu:

a)         złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

b)         oświadczenie, że osoby,  które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

      8. Termin związania ofertą:

            - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

       9. Termin wykonania opracowania:

             - 45 dni od momentu otrzymania zlecenia

 

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi osobę która uzyska największą ilość punktów w postępowaniu drogą mailową.

 

     11. Podpisanie zamówienia

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację zamówienia.

 

    12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Aleksandra Zalewska                          tel. (87) 732 41 22                            

 

13.Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)         zamknięcia zaproszenia do składania ofert

b)        zmiany terminu wyznaczonego w ogłoszeniu,

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Zalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 261
12 lipca 2018 15:28 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 09:41 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zlozenia_oferty_operat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 09:40 Michał Babiak - Usunięcie załącznika [zaproszenieoperat.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)