Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giż

WPI.6733.12.2017.PR                                                                      Giżycko, dnia 01luty 2018r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,

o podjęciu z dniem 1.02.2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku obejmującym swoim zakresem tereny działek o nr ewid. 2-93, 2-94/4.

 

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim
w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 396
05 lutego 2018 07:55 Paulina Rakus - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 14:47 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
02 lutego 2018 14:46 Michał Babiak - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)