Komunikaty

Obwieszczenie Nr 3/2018 Lokal mieszkalny ul. Daszyńskiego 12A/9

OBWIESZCZENIE   NR 3/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,57m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o pow. 3,18 m2 oraz udziałem wynoszącym 53/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 217m2.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,57m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o pow. 3,18 m2 oraz udziałem wynoszącym 53/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 217m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00013341/1, dla lokalu mieszkalnego nie wyodrębniono księgi wieczystej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 3MW, funkcja mieszkaniowo-wielordzinna.
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 116 717,00 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

  

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 lutego 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 3.01.2018 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 59
03 stycznia 2018 14:23 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)