Komunikaty

Obwieszczenie Nr 3/2018 Lokal mieszkalny ul. Daszyńskiego 12A/9

OBWIESZCZENIE   NR 3/1/2018

 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 3/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w następujący sposób:

- w treści pkt 1 Opis nieruchomości wraz z powierzchnią oraz pkt 2 Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej zmianie ulega zapis dotyczący formy zbycia 53/1000 części nieruchomości gruntowej o nr ewid. 198 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 217 m2. Tym samym w wersach szóstych pkt 1 oraz pkt 2 po słowach „udziałem wynoszącym 53/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali” zwrot „i prawie własności” zastępuje się zwrotem „i prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na 99 lat”,

- zaś zapis pkt 4 Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie zyskuje brzmienie „Cena lokalu wraz z pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 113 577,50 zł”

Giżycko, dnia 13.03.2018 r.OBWIESZCZENIE   NR 3/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,57m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o pow. 3,18 m2 oraz udziałem wynoszącym 53/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 217m2.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,57m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o pow. 3,18 m2 oraz udziałem wynoszącym 53/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 217m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00013341/1, dla lokalu mieszkalnego nie wyodrębniono księgi wieczystej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 3MW, funkcja mieszkaniowo-wielordzinna.
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 116 717,00 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

  

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 lutego 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 3.01.2018 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 232
13 marca 2018 08:16 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. Zmiana dotycząca formy zbycia nieruchomości. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 14:23 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)