Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycko

WPI.6720.1.2016.PR                                                                                                     Giżycko, dnia 3 listopada 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o  podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku w dniu 26 października 2016 r. Uchwały Nr XXVIII/117/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycko.

 

Jednocześnie stosownie do art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24 listopada 2016 r.

 

Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gizycko.pl

 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- ustnie do protokołu - w Wydziale Planowania i Inwestycji, pok. 114, Urząd Miejski w Giżycku,
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gizycko.pl

 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę podmiotu), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

 

                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                       Naczelnik

 Wydziału Planowania i Inwestycji

                                                                                                                                           Karol Walinowicz

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.        na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  2. 2.        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  3. 3.        w lokalnej prasie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.11.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 719
03 listopada 2016 08:28 Sebastian Pyzalski - Dodanie załącznika [2016_11_03_obwieszczenie_studium_skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2016 08:27 Sebastian Pyzalski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)