Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami na dz. o nr ewid. 1-377/5.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że dnia 11.02.2019 r....

OBWIESZCZENIE NR 15/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- infrastruktura techniczna

OBWIESZCZENIE NR 15/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie 120/1/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (oddania w użytkowenie wieczyste)

OBWIESZCZENIE NR 120/1/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr L/22/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia z PE o średnicy dn-160mm oraz stacji gazowej pomiarowej o przepustowości do 1000 m3/h w miejscowości Giżycko, ul. Białostocka 25 w obrębie działki o nr ewid. 2-962/13.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału Giżyckiego 1.02.2019

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału Giżyckiego 1.02.2019 w załączniku

Obwieszczenie nr 14/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (garaż przy ul. Białostockiej 21)

OBWIESZCZENIE NR 14/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomości zabudowana – garaż o powierzchni użytkowej 13,20m2...

Obwieszczenie nr 13/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (garaż przy ul. Dąbrowskiego 6)

OBWIESZCZENIE NR 13/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomości zabudowana – garaż o powierzchni użytkowej 16,38m2...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta Giżycko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta Giżycko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie nr 12/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 12/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste...