Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Giżycku - Komunikat Burmistrza

Giżycko, dnia 23.02.2017 r. WM.6870.32.2016.JM K O M U N I K A T Podaję do publicznej wiadomości ustalenia oraz rozstrzygnięcie uwag wniesionych do Koncepcji Zagospodarowania Obszarów przy Plaży Miejskiej w Giżycku. Jednocześnie informuję, iż do Urzędu Miejskiego w Giżycku nie wpłynęły uwagi dotyczące zagospodarowania Plaży...

Obwieszczenie Nr 10/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem /ul. Gdańska/

OBWIESZCZENIE NR 10/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: Część nieruchomości zabudowanej – lokal użytkowy o łącznej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa budynku lodowiska o schody ewakuacyjne zewnętrzne na dz. o nr ewid. 2-1311 przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku.

WPI.6733.03.2017.PR Giżycko, dnia 13.02.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

Obwieszczenie nr 8/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Mickiewicza, ul. Białostocka i ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza/

OBWIESZCZENIE NR 8/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość położona w Giżycku przy...

OBWIESZCZENIE NR 7/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 7/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Stanowisko handlowe...

OBWIESZCZENIE NR 6/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 6/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości...

Obwieszczenie nr 4/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Armii Krajowej 8A/5/

OBWIESZCZENIE NR 4/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 5 położony...

Obwieszczenie nr 3/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Al. 1 Maja i ul. Gdańska/

OBWIESZCZENIE NR 3/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej na dz. o nr ewid. 1-312/13, 1-312/4, 1-314/1, 1-314/2, 1-312/18 w Giżycku.

WPI.6733.02.2017.PR Giżycko, dnia 03.02.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...