Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie przyłącza ciepłowniczego z elementów preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. o nr ewid. 2-444/6, 445/8, 444/4)

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce sceny oraz wymiana siedzisk ławek na terenie amfiteatru zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1-361/1 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie kapitalnym budynku koszarowca nr 1 w Twierdzy Boyen w Giżycku (dz. nr ewid. 1-362, 1-361/1)

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku obejmującym swoim zakresem te

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 05.05.2017 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego na dz. o nr ewid. 2-358/8, 2-582, 1-1/23, 1-1/29, 1-1/30.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

OBWIESZCZENIE NR 37/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Krzywa, Daszyńskiego, Plac Targowy, Jeziorna)

OBWIESZCZENIE NR 37/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

Obwieszczenie nr 36/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -lokal mieszkalny ul. Białostocka 22/4

OBWIESZCZENIE NR 36/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego na dz. o nr ewid. 2-358/8, 2-582, 1-1/23, 1-1/29, 1-1/30.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została...

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko 1. PRZEDMIOT KONSULTACJI Prezentacja propozycji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 w granicach gminy Giżycko oraz...