Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-107/2

WPI.6733.04.2018.AC Giżycko, dnia 20.04.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

Informacja odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 10 kwietnia 2018 r. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018 (nr sprawy: WPI.6733.03.2018.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku – budynek biurowy wraz z zapleczem i garażami oraz parkingiem na dz. o nr ewid. 1-377/5.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja...

Obwieszczenie nr 40/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 40/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy o łącznej powierzchni...

Obwieszczenie nr 39/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 39/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 38/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul.Unii Europejskiej/

OBWIESZCZENIE NR 38/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/136/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomościBurmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie w Nr 37/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 37/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/136/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Obwieszczenie nr 36/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 36/1/2018 Zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 36/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości na następujący: 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 18.04.2018r. ...

Obwieszczenie nr 33/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 33/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...