Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m...

Obwieszczenie nr 46/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Moniuszki 23A i Sybiraków

OBWIESZCZENIE NR 46/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość zabudowana położona...

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 06.I/2017 (nr sprawy: WPI.6733.06.I.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 6/2017 z dnia 5 maja 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego na dz. o nr ewid. 2-358/8, 2-582, 1-1/23, 1-1/29, 1-1/30 w zakresie tytułu decyzji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie ZMIANY zakresu działek w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie przyłącza ciepłowniczego z elementów preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. o nr ewid. 2-444/6, 445/8, 444/4).

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a...

Obwieszczenie Nr 43/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia / lokal mieszkalny Jeziorna 5A/2 /

OBWIESZCZENIE NR 43/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny...

Obwieszczenie nr 42/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. I Dyw. im. T. Kościuszki

OBWIESZCZENIE NR 42/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana...

Obwieszczenie nr 41/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działki w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 41/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona...