Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 4-79/8 w Gajewie (w zakresie obejmującym część działki o nr ewid. 2-97/34 w Giżycku).

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie: - art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Remoncie kapitalnym budynku koszarowca nr 1 w Twierdzy Boyen w Giżycku (dz. nr ewid. 1-362, 1-361/1)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka o zakończneiu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie przyłącza ciepłowniczego z elementów preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. o nr ewid. 2-444/6, 2-445/8, 2-444/4, 2-451/6).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Nr 55/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem /ul. Wodociągowa/

OBWIESZCZENIE NR 55/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – lokal użytkowy o powierzchni...

OBWIESZCZENIE NR 54/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul.Koszarowa)

OBWIESZCZENIE NR 54/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 53/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Batorego)

OBWIESZCZENIE NR 53/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2147.2016 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Nieruchomość zabudowana...

Obwieszczenie nr 52/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Olsztyńska

OBWIESZCZENIE NR 52/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana...

Obwieszczenie Nr 50/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokale mieszkalne- Pionierska 18/5, Konarskiego 24/2, Mickiewicza 29/3 /

OBWIESZCZENIE NR 50/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący...

OBWIESZCZENIE NR 49/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Łakowa, Al. 1 Maja, Plac Targowy, Kolejowa)

OBWIESZCZENIE NR 49/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz w związku...