Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 (nr sprawy: WPI.6733.09.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja...

OBWIESZCZENIE NR 59/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 59/1//2018 Zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 59/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na następujący: 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 17.08.2018 r. Giżycko,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2018 (nr sprawy: WPI.6733.08.2018.AC) kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja...

Obwieszczenie nr 56/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 56/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy...

Obwieszczenie nr 55/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 55/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 54/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 54/1/2018 Zmienia się pkt. 2 Obwieszczenia nr 54/2018 w zakresie opisu nieruchomości wraz z powierzchnią, oznaczenia nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków i księgi wieczystej oraz przeznaczenia nieruchomości i sposobu zagospodarowania terenu na następujący: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

BURMISTRZ GIŻYCKA Giżycko, dnia 24 maja 2018 r. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środ

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z...

Obwieszczenie nr 53/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 53/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia...