Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Część...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. Zadanie powyższe będzie realizowane na Pływalni Krytej „Medyk” – w wymiarze 2 godzin „basenowych”...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie: 1) KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu 2) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - dla rodzin dysfunkcjonalnych,...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE /do 13 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ) dla dzieci i młodzieży. Zadanie powyższe będzie realizowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” dwa razy w tygodniu po dwie godziny. ...

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Komunikat dot. losowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2011

K O M U N I K A T Nr 2/2011 Informuję, że do dnia 30 września b.r. w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr 55/2011 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2011 r., wpłynęło 47 wniosków. Na planowanych do rozdysponowania: - 27 miejsc przy ul. Królowej Jadwigi – wpłynęło 35 wniosków, - 14 miejsc przy ul. Wodociągowej...

Komunikat o I losowaniu zgodnie z zarządzeniem Nr 55/2011

K O M U N I K A T Nr 1/2011 Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2011 r. podaje się do publicznej wiadomości dzień i miejsce I losowania określonych w załącznikach graficznych lokalizacjach, miejsc przeznaczonych do planowanego zajęcia na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych,...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku /do 21 listopada/

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.)...

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Burmistrza Miasta Giżycka: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Koszarowej oznaczona nr geodezyjnym działki 94/5 o pow. 1120m2 / termin do 8.11.2011r.

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej ...