Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 61/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Mazurska, ul. Kombatantów/

OBWIESZCZENIE NR 61/2015 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lokal...

Obwieszczenie Nr 63/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Smętka, Grajwo, gm. Giżycko/

OBWIESZCZENIE NR 63/2015 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość położona w Grajwie...

Obwieszczenie Nr 60/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Warszawska, ul. Przejściowa, ul. Daszyńskiego, ul. Armii krajowej/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 60/2015 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 59/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Przemysłowa, ul. Daszyńskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Mickiewicza/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 59/2015 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 58/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul Obwodowa, ul. Białostocka/

OBWIESZCZENIE NR 58/2015 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1.Część nieruchomości...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku. Na podstawie art.17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz.199,...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 496/2015 z dnia 14 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka zawiadamia o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 496/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. dotyczącego wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego obiektów fortecznych...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 495/2015 z dnia 14 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka zawiadamia o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 495/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków Krajobrazu kulturowego części Wyspy Giżyckiej, położonego na przedpolach...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku - termin zgłaszania 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ) oraz w oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłaszam nabór kandydatów...

Obwieszczenie Nr 54/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia/ ul. Królowej Jadwigi, ul. Przejściowa, ul. Daszyńskiego, ul. Nowowiejska/

OBWIESZCZENIE NR 54/2015 z dnia 06 października 2015r. Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 782 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012r. poz....