Konkursy na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Giżycku - Komendanta Straży Miejskiej w Giżycku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Giżycku

al. 1 Maja 14, Giżycko

 

 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

- Komendanta Straży Miejskiej w Giżycku 

 

Nabór będzie dwuetapowy: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym i umową na czas określony)

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały następujące czynności:

1)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej w Giżycku (dalej Straży) i kierowanie jej działalnością,

2)      kierowanie pracą pracowników Straży, planowanie i przestrzeganie  czasu, harmonogramu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

4)      współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w celu poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa,

5)      składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Straży, w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Giżycka.

 

Wymagania niezbędne:

1)            obywatelstwo polskie,

2)            pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)            niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)            niekaralność za przestępstwa, których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009r. Nr157, poz.1240 z poźn. zm.)

5)            niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r.   Nr 14, poz, 114 z późn. zm.)

6)            sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7)            posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Komendanta potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,

8)            wykształcenie wyższe,

9)            staż pracy 5 lat,

10)        nieposzlakowana opinia,

11)        wiedza z zakresu ustaw: o strażach gminnych, o policji, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o imprezach masowych, o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych oraz przepisy z zakresu zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku i czystości,

12)        posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

2)      znajomość języków: angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym,

3)      pożądane cechy osobowości: komunikatywność, samodzielność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, odporność na trudne sytuacje zawodowe, życzliwość, zdolność rozwiązywania problemów,

4)      umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania pożądane:

1)      doświadczenie w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo,

Wymagane  dokumenty:

1)      życiorys zawodowy (C.V.),

2)      list motywacyjny,

3)      kopia dowodu osobistego,

4)      kwestionariusz osobowy,

5)      zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182),

7)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa, których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.),

10)  oświadczenie kandydata o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 14, poz, 114 z późn. zm.),

11)  kopie dokumentów: dyplom wyższej uczelni, świadectwo pracy, ewentualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata.

 

Rekrutacja i zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Giżycku wyniósł powyżej 6%.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 1 czerwca 2015r. do godz. 1600w Sekretariacie Burmistrza Miasta Giżycka: Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – Komendant Straży Miejskiej”.

UWAGA: liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Szczegółowych informacji o naborze udziela Sekretarz Miasta – Arkadiusz Połojański tel. 87 7324 150.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta www.gizycko.pl i wywieszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2014 r. poz. 1202).

UWAGA: zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

                                                                            

 Burmistrz Miasta Giżycka

            / - /

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.05.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2015 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1880
22 maja 2015 13:57 Grażyna Piotrowicz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)