Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2017 - 2032

Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032 Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz...

"Strategia Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025"

Treść dokumentu: Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Miejskiej W Giżycku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta giżycka na lata 2015-2025 [otwórz] TREŚĆ ARCHIWALNA: Informujemy, że rozpoczęliśmy opracowywanie „Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025". Dezaktualizacja poprzedniej Strategii,...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020

Drodzy Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Miasto Giżycko przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań...

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Giżycka do współtworzenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć...

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w 2012 roku

Uchwała nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku...

Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 – 2014

Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Planu działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 – 2014”. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001...

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz....

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA zobacz...

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA /AKTUALNY DOKUMENT/

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. (tekst ujednolicony po zmianach) DO POBRANIA AKTUALNY DOKUMENT - TEKST STUDIUM I ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE zobacz...

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 (zaktualizowany 14.12.2010)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013 program do pobrania 14.12.2010 w formacie .pdf Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 jest dokumentem koniecznym przy ubieganiu się o unijne środki pomocowe. Plan jest niezbędny do przeprowadzenie procesu rewitalizacji na terenie Giżycka. Lokalny...