Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 446/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka

Zarządzenie Nr 446/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz.1 870 z późn.zm.)...

Zarządzenie Nr 374/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2016 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 374/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2016 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm) oraz art. 13 pkt.5 ustawy...