Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 581/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2017 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 581/2018 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2017 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia...