Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXX sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godz. 16.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 23 kwietnia 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania i wolne wnioski do Burmistrza Miasta.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie

     miasta Giżycka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7   

     czerwca 2009r.                                                                                        PROJEKT NR 1

7.   Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka.

                                                                                                                      PROJEKT NR 2

9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na

      realizację zadania.                                                                                   PROJEKT NR 3

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.       PROJEKT NR 4

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu zmiany aglomeracji Giżycko.                                                                                                                                       PROJEKT NR 5

12. Podjęcie  uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko –

      Mazurskim.                                                                                             PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku

      Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.      PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy, najmu nieruchomości.            PROJEKT NR 8  15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wielkości rezerwy mieszkaniowej na rok 2009.                                                                                                           PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych.

                                                                                                                      PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.                              PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.     

      w  sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub

      oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.                                            PROJEKT NR 13

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnego poziomu zasobu mieszkaniowego

      gminy oraz określenia form jego wykorzystania.                                   PROJEKT NR 14

21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych na 2008 rok dla Miasta Giżycka oraz Gminnego Programu       

      Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok dla Miasta Giżycka.

22. Oświadczenie w sprawie wezwania pana Pawła Kalinowskiego z dnia 6 kwietnia 2009r.

      do usunięcia naruszenia.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.   

                                                                                                                     PROJEKT NR 15

24. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi pana (*anonimizacja danych osobowych) do

      Prokuratury Rejonowej w Giżycku.                                                    PROJEKT NR 15A

25. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                                      PROJEKT NR 16

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                                      PROJEKT NR 17

27. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

                                                                                                                      PROJEKT NR 18

28. Komunikaty i wolne wnioski                                                                                        

29.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

   Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         –      20.04..2009r. godz. 16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki    -      21.04.2009r.  godz.  16.00

3.      Komisja Mienia Miejskiego           –      22.04.2009r. godz.  16.00

 

 

 

zobacz również:

 

Projekty uchwał na XXX sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 23.04.09 r.

 

*anonimizacja danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.04.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2009 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1273
18 grudnia 2010 20:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
18 grudnia 2010 20:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
21 kwietnia 2009 12:27 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.