Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/10/09

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 5 marca 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

           

            Na podstawie § 82 pkt 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą  nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia    25 kwietnia 2003r., zmienionego uchwałą nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005r., zmienionego uchwałą nr VI/23/07 z dnia 2 marca 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego nr 52 poz. 734, Nr 81 poz. 1164, Nr 63 poz.917, Nr 52 poz.2646) Rada Miejska w Giżycku uchwala,                 co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2009  rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

   

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

 1. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 roku,
 2.  Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 Styczeń

2009 r.

Komisja Rewizyjna

      1. Analiza przyczyn nie wykonania zadań składających
            się na wydatki nie wygasające.

      2. Ocena realizacji zadań wyznaczonych przez radę na  

           rok 2008.

Luty

2009 r.

 

 1. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Miejskim Zespole Reagowania Kryzysowego,
 2. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Straży Miejskiej

Marzec 2009 r.

 1. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za rok 2008
 2. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za rok 2008
 3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium         ( bądź nie udzielenie) Burmistrzowi Miasta

Kwiecień 2009 r.

 1. Kontrola kompleksowa funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku.

Maj / czerwiec 2009 r.

 1. Kontrola i analiza ubezpieczenia i zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad administrowanym majątkiem przez jednostki organizacyjne stanowiące własność miasta Giżycka.

Czerwiec

2009 r.

      1.  Ocena wykonania budżetu za I półrocze.

 1. Kontrola wykonania remontów w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Giżycko.

Sierpień 2009 r.

 1. Kontrola realizacji wydatków w ramach programu  

      Centrum  Profilaktyki Uzależnień i Integracji

      Społecznej.

Wrzesień

2009r.

 1. Kompleksowa kontrola funkcjonowania Szkoły Podstawowej  nr 7.

Październik

2009 r.

 1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców  

      oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych      

      kierowanych do Burmistrza Miasta

Listopad / Grudzień 2009 r.

 1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej oraz przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Grudzień

2009

Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną

Według potrzeb

                                                                                             

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.03.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2009 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1828
17 marca 2009 13:10 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.