Zagospodarowanie przestrzenne

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA /AKTUALNY DOKUMENT/

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. (tekst ujednolicony po zmianach)

 

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU AKTUALNY DOKUMENT - TEKST STUDIUM I ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

 

Uchwała nr IX/32/11

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Giżycko

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591, z późn.zm) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§1

1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - tekst ujednolicony „studium” zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko - kierunki zagospodarowania przestrzennego”,

2)      załącznik nr 2 - rysunek zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – kierunki przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej” w skali 1:10000,

3)      załącznik nr 3 - rysunek zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – kierunki dla modernizacji i rozbudowy układu komunikacji oraz infrastruktury technicznej” w skali 1:10000,

4)      załącznik nr 4 - rysunek zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego” w skali 1:10000,

5)      załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko.

 

§3

Traci moc Uchwała nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.03.2000r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 


 

WERSJA ARCHIWALNA NIEOBOWIĄZUJĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA przyjętego Uchwałą nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku

 zobacz...


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2011 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 8416
04 lipca 2011 10:56 Małgorzata Kulas - Zmiana danych dokumentu.
04 lipca 2011 10:55 Małgorzata Kulas - Zmiana danych dokumentu.
04 lipca 2011 10:55 Małgorzata Kulas - Zmiana danych dokumentu.