Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta. UNIEWAŻNIONA w części dotyczącej § 7

Stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej § 7 załącznika do uchwały zatytułowanym "Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego" - Rozstrzygnięcie  Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.124.2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała Nr VII/49/2015

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia  23 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 § 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Giżycka na temat części wydatków z budżetu Miasta Giżycka, zwane w dalszej części „Budżetem Obywatelskim”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

                                                                                                                                            

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                  Rady Miejskiej w Giżycku

 

                                                                                                        Ryszard Błoszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr VII/49/2015

                                                                                                              Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                                                z dnia  23 kwietnia 2015 r.

 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

    

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

    

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Giżycka   określane są jako "Budżet Obywatelski".

2 Konsultacje w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzone są w oparciu o kategoryzację wydatków.

3. Postuluje się, aby kwota z budżetu miasta Giżycko, przeznaczona na wydatki wynikające  z Budżetu Obywatelskiego, wynosiła minimum 350 000 zł.

4. Burmistrz Miasta określając wysokość wydatków podlegających konsultacjom społecznym, o których mowa w ust. 1, dokonuje jej podziału uwzględniając następujące kategorie:

a) sport

b) kultura

c) ekologia

d) edukacja

e) infrastruktura, architektura i urbanistyka

5. Budżet Obywatelski  obejmuje następujące etapy:

a) akcja edukacyjna

b) zgłaszanie propozycji projektów

c) weryfikacja i opiniowanie projektów

d) Lokalne Spotkania Mieszkańców – publiczna dyskusja na temat złożonych projektów

e) głosowanie

f) ogłoszenie projektów do realizacji

g) ewaluacja

6. Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa Burmistrz Miasta.

  

Rozdział 2.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

    

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat.

2. Nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę.

3. Propozycję każdego projektu należy złożyć na formularzu określonym przez Burmistrza Miasta.

4. Zgłaszane projekty powinny dot. wybranej kategorii wydatków, o których mowa w §1 ust.4 i dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku.

5. Propozycja każdego projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

6. Propozycje projektów zgłaszane są:

a)   listownie na adres: Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 z adnotacją na kopercie "Budżet Obywatelski" lub

b)   osobiście w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta, lub

c)   drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie: www.nasze.gizycko.pl.

7. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego   w Giżycku.

8. W sytuacji niezgłoszenia projektu w danej kategorii wydatków środki przydzielone w tej kategorii przechodzą do wykorzystania w kategorii, gdzie oddano największą liczbę ważnie oddanych głosów.

 

 

    

Rozdział 3.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

    

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez Burmistrza oraz przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza Miasta, zwany dalej Zespołem.

2. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje projektów niespełniające wymogów określonych w § 2 oraz projekty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w §5 ust.1.

3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polega na wydaniu opinii obejmującej   m.in.: sporządzenie szacunkowej wyceny dla projektu oraz przedstawienie stanowiska   o uznaniu projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy                                  do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu. Opinia publikowana jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

4. Wszystkie złożone projekty poddawane są pod dyskusję w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców – „LSM”.

    

Rozdział 4.

Lokalne Spotkania Mieszkańców

    

§ 4. 1. LSM zwoływane są przez Burmistrza Miasta na 7 dni przed ich terminem poprzez:

a)   publikację terminów poszczególnych LSM na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

b)   skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do autorów projektów oraz Radnych Rady Miejskiej.

2. LSM odbywają się zgodnie z następującym schematem:

a)   przedstawienie listy złożonych proponowanych projektów,

b)   przedstawienie opinii, rekomendacji dla poszczególnych projektów,

c)   dyskusja, weryfikacja dokonywana przez mieszkańców,

d)   ustalenie listy projektów pod głosowanie.

3. Lista projektów pod głosowanie podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

      

Rozdział 5.

   Głosowanie    

§ 5. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty z listy odbywa się w terminie określonym przez Burmistrza Miasta.

2. W głosowaniu udział biorą wyłącznie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

3. Głosowanie jest jawne i odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie  we wszystkich częściach miasta jednocześnie przez 10 dni roboczych.

4. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania poprzez rozdysponowanie 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

5. Wzór karty/formularza, o którym mowa w ust. 4 określi Burmistrz Miasta.

6. Za opracowanie i obliczenie wyników głosowania odpowiada Burmistrz Miasta oraz Zespół, kierujący się następującymi zasadami:

a)      za ważne uznaje się głosy, które spełniają warunki określone w niniejszych zasadach,

b)      liczy się liczbę punktów dla każdego z projektów,

c)      na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

d)      na podstawie rankingu przyznaje się z sumy środków w danej kategorii wydatków,  o której mowa w § 1 pkt 4 środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków danej kategorii;

e)      w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

 

Rozdział 6.

Ogłoszenie projektów do realizacji

    

§ 6. 1. Na podstawie wyników głosowania, w terminie 7 dni tworzy się listę projektów rekomendowanych do realizacji.

2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

    

 

Rozdział 7

Ewaluacja

    

§ 7. 1. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi i ewaluacji.

2. Ewaluacji dokonuje się w oparciu o ankietę.

3. Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego   w Giżycku.

4. Ewaluację Procesu Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na Spotkaniu Podsumowującym, które zwołuje i organizuje Burmistrz Miasta.

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej w Giżycku

 

                                                                                                             Ryszard Błoszko

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 kwietnia 2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ryszard Błoszko Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2015 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Kędzierska
Ilość wyświetleń: 1191
01 czerwca 2015 13:50 Krystyna Gruszecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2015 11:25 Jadwiga Kędzierska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)