Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.) Rada Miejska w...

Uchwała nr XI/70/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1. Przystąpić...

Uchwała nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1. Przystąpić...

Uchwała nr XI/68/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie współdziałania z Gminą Giżycko i Gminą Miłki w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wokół jeziora Niegocin

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1. Zezwala się na zawarcie porozumienia z Gminą Giżycko i Gminą Miłki w sprawie współpracy przy budowie ścieżki...

Uchwała nr XI/67/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. – z późn. zm. ), art.18 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz.84 z 2002 r. – z późn. zm. ) oraz art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Uchwała nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie zmiany uchwały nr X/50/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr X/50/03 Rady Miejskiej...

Uchwała nr XI/65/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. 1. W uchwale nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r. zmienia się kwotę 730.000 zł ( słownie : siedemset trzydzieści tysięcy złotych...

Uchwała nr XI/62/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie objęcia gruntów granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U.Nr 123, poz. 600 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Zezwala się...