Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) w związku...

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i...

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014 - 2021. Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zmianami),...

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/15/2014 traci moc na podstawie Uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 listopada 2018 r. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co...

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dlaprzedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie...

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę...

Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwinia indywidualnych spraw związanych z ustaleniem należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem z tych opłat z dnia 18 grudnia 2014 r.NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY .

Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN-4131.17.2015 z dnia 5 lutego 2015 r. Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwiania indywidualnych spraw związanych...