Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym Na podstawie art. 18 ust.2,pkt...

Uchwała nr V/19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr V/19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego...

Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,...

Uchwała nr V/17/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr V/17/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008...

Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok

Uchwała Nr V/16/2010 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit”d”oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212,...

Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze

UCHWAŁA NR V/15/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15...

Uchwała nr V/14/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

Uchwała Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021 Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku...

Uchwała nr V/13/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010

Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5...

Uchwała nr V/12/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr V/12/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,...

Uchwała nr V/11/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...