Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVII/102/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr XXVII/102/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z późniejszymi zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego...

Uchwała nr XXVII/101/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XXVII/101/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca...

Uchwała nr XXVII/100/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XXVII/100/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn....

Uchwała nr XXVII/99/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XXVII/99/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy o samorządzie gminnym (Tekst...

Uchwała nr XXVII/98/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XXVII/98/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska...

Uchwała nr XXVII/97/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXVII/97/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz w oparciu o art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania...

Uchwała nr XXVII/96/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXVII/96/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz w oparciu o art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania...

Uchwała nr XXVII/95/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXVII/95/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz w oparciu o art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania...

Uchwała nr XXVII/94/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXVII/94/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn....

Uchwała nr XXVII/93/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2008

Uchwała Nr XXVII/93/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.191 ust.2 i ust.3 ustawy...