Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

MEMORANDUM INFORMACYJNE WRAZ Z ANKIETĄ NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PN. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

MEMORANDUM INFORMACYJNE

 

wraz z ankietą

 

na potrzeby testowania rynkuwykonawców zainteresowanych realizacjąprojektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.

"Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".


Niniejsze Memorandum informacyjne dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego („Memorandum Informacyjne”) - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Gmina Miejska Giżycko jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

 

Przedstawione w Memorandum informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych (dalej – zamiennie Partnerzy Prywatni).

 

 Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku (wprowadzenie)


Gmina Miejska Giżycko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

 

Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym ww. Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. – dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”).

 

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Miejska Giżycko dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania Przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

 

W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie oraz zarządzanie. Planuje się, że strona publiczna – Gmina Miejska Giżycko zapewni docelowych odbiorców Przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego Przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Miejska Giżycko (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu). Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Miejska Giżycko oczekuje, że skalkulowana dla 25-letniego okresu obowiązywania umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności stawka czynszu i opłat związanych z nabyciem przez najemcę lokalu mieszkalnego po tym okresie nie może przekroczyć 34,26 zł za 1m2 (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

 

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii co do optymalnego zakresu funkcjonalnego Przedsięwzięcia oraz akceptowanego modelu jego realizacji i zarządzania. Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

 

Uzyskane od Państwa informacje zostaną zagregowane, aby zminimalizować możliwość identyfikacji podmiotów, które udzieliły na nie odpowiedzi, przy czym formularz ankietowy nie wymaga podpisu.

 

Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest na  marzec 2019 r., prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.

 

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu.         

 

                                                         Serdecznie zapraszam do współpracy

 

 

Pełna treść Memorandum oraz Ankieta do Memorandum w wersji edytowalnej stanowią załączniki do niniejszego Zaproszenia.

 Errata i uzupełnienie Memorandum Informacyjnego z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

             Niniejszym zmianie w Memorandum Informacyjnym ulegają zapisy dotyczące przewidywanej do zrealizowania w ramach Przedsięwzięcia liczby lokali mieszkalnych. W treści opublikowanego Memorandum Informacyjnego (strony nr 6 i 32) wskazano, iż w wyniku realizacji Przedsięwzięcia winno powstać „nie mniej niż 100 lokali mieszkalnych”; zmienia się powyższy zapis w sposób następujący:

- na stronie 6 ostatnie zdanie drugiego akapitu uzyskuje brzmienie: „Z uwagi na charakter partnerstwa publiczno – prywatnego oraz w celu umożliwienia optymalizacji realizacji Przedsięwzięcia zakłada się swobodę wyboru przez Partnera Prywatnego, który oprócz realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej i PFU posiadanych przez Gminę Miejska Giżycko może (alternatywnie) samodzielne w tożsamym zakresie nieruchomości zaprojektować przedmiot Przedsięwzięcia, z tym jednakże zastrzeżeniem, by w jego wyniku powstało 100 lokali mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 5274 m2 i nie większej niż 5628 m2, a struktura lokali mieszkalnych odpowiadała zasadniczo strukturze przedstawionej w powyższej tabeli.

- na stronie 32 (w wersji ujednoliconej strona 33), pkt 1.2. Podstawy prawne przedsięwzięcia, pkt 2 uzyskuje brzmienie: „Partner Prywatny może zrealizować efekt rzeczowy Przedsięwzięcia na podstawie Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej i Programu funkcjonalno - użytkowego posiadanego przez Gminę Miejską Giżycko, jednakże zakłada się swobodę wyboru przez partnera prywatnego, który może (alternatywnie) samodzielne zaprojektować przedmiot Przedsięwzięcia, z tym jednakże zastrzeżeniem, by w jego wyniku powstało 100 lokali mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 5274 m2 i nie większej niż 5628 m2 przy zastrzeżeniu, że struktura tych lokali będzie zasadniczo odpowiadała przyjętej w tabeli w pkt 1.1.1,”.

            Ponadto, jak wskazano w Tabeli na stronie 8 Memorandum Informacyjnego w pkt 1.1.3. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, liczba kondygnacji podziemnych zaprojektowana na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wykonanej przez pracownię Chiliart Pracownia Projektowa na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko wynosi 0. Natomiast, z uwagi na konieczność zachowania zaprojektowanej w powyższej koncepcji liczby lokali na poziomie parteru, w Programie funkcjonalno-użytkowym założono wykonanie 1 kondygnacji podziemnej celem zlokalizowania na jej poziomie węzła cieplnego, pomieszczeń gospodarczych i technicznych oraz pomieszczenia wodomierza głównego.

            Dodatkowo Memorandum Informacyjne zostało wzbogacone w pkt 1.1.6.Lokalizacja Projektu o informacje dotyczące obsługi komunikacyjnej nieruchomości w zakresie możliwości wykonania na koszt Gminy Miejskiej Giżycko drogi dojazdowej do nieruchomości objętej realizacją Przedsięwzięcia. Informacje te zawarte zostały na stronach 31 – 32 ujednoliconej wersji Memorandum Informacyjnego.

            Ujednolicona treść Memorandum Informacyjnego, w którym termin składania przez Partnerów Prywatnych wypełnionych ankiet został wydłużony do 22 lutego 2019r., została w dniu 5 lutego 2019 r. opublikowana na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku w zakładce Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-01-15
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2019 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 763
06 lutego 2019 12:19 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [memorandum_informacyjne__ujednolicone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 12:15 Natalia Żadziłko - Usunięcie załącznika [memorandum_informacyjne__ujednolicone.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2019 11:10 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [memorandum_informacyjne__ujednolicone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)