Zarządzenia

Zarządzenie Nr 167/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 07.01.2009 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.

 

Zarządzenie Nr 167/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 07.01.2009

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- badania profilaktyczne dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok

- działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, 

  Profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

- akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i Lato na wodzie”

- imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia

- inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami

- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 70.000 zł, w roku 2008 przeznaczono na ten cel kwotę 70.000 zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- działania z zakresu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 40.000 zł, w roku 2008 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 - organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego

- organizacja imprezy popularyzującej Twierdzę Boyen w Giżycku

- działania na rzecz promocji obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona

- obchody „Święta flagi – 2 Maja”

- konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”

- obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 120.000 zł, w roku 2008 przeznaczono na ten cel kwotę 120.000zł.

4. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

- organizacja cyklu imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”

- imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 1-3 maja

- organizacja Giżyckiego Tygodnia Żeglarskiego

- regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2009 wynosi 200.000 zł, w roku 2008 przeznaczono na ten cel kwotę 200.000zł.

 


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 9 lutego 2009 r. do godz16.00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.


Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.


Oferty podmiotów, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2008 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2009 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

 

 

 

    Jolanta Piotrowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.01.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2009 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1869
07 stycznia 2009 15:08 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
07 stycznia 2009 15:08 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
07 stycznia 2009 15:07 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.