Zarządzenia

Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie: trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. z zakresu opieki społecznej

Zarządzenie Nr 129/2008

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 30.07.2008

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w dziedzinie:

Zadania z zakresu opieki społecznej:
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- działania z zakresu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

 

Kwota przeznaczona w trzecim konkursie na realizację zadań z tej dziedziny wynosi 17.500 zł, kwota przeznaczona w pierwszym konkursie na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosiła 11.500 zł, kwota przeznaczona w drugim konkursie na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosiła 11.000 zł a w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000zł.


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 29 sierpnia 2008r. godz. 15.
30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.


Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.


Oferty podmiotów, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2007 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2008 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Ciechanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1524
07 sierpnia 2008 13:38 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
30 lipca 2008 15:20 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumnetu.