Zarządzenia

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna

Zarządzenie Nr 56/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 7 września 2007

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:
1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony zdrowia w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Małgorzata Kuncer – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Rafał Ciechanowicz - Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki społecznej w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Jarosław Borowski – kierownik MOPS
Małgorzata Kuncer – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Rafał Ciechanowicz - Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1004