Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 1 lutego 2007

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- badania profilaktyczne dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok
- działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2007 wynosi 80.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2007 wynosi 18.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2007 wynosi 100.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 100.000zł.

4. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2007 wynosi 200.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 200.000zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 1 marca 2007r. godz. 1500 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty zwane organizacjami działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

Oferty organizacji, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2006 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2007 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkursu ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,
- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1081