Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 lutego 2007 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Zarządzenie Nr 14/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 9 lutego 2007

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:
1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony zdrowia w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Mariola Tafil – inspektor Wydziału Ogólnego
Małgorzata Kuncer – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
2) Komisja w zakresie ofert z Opieki społecznej w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Mariola Tafil – inspektor Wydziału Ogólnego
Małgorzata Kuncer – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Jarosław Borowski – kierownik MOPS
3) Komisja w zakresie ofert z Kultury fizycznej w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mariola Tafil – inspektor Wydziału Ogólnego
Małgorzata Kuncer – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Mariola Tafil – Inspektor Wydziału Ogólnego
Małgorzata Kuncer - Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Dorota Łabuz – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta GiżyckaJolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1177