Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie: zmiany składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrony zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 14 marca 2007

w sprawie zmiany składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrony zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu 14/2007 z dnia 9 lutego 2007 o powołaniu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.
Wprowadzam następujące zmiany:

1. Uzupełniam zespoły komisji z zakresu: Ochrony zdrowia, Opieki społecznej, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o Rafała Ciechanowicza – Podinspektora Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej.

2. Odwołuję z zespołów: Ochrony zdrowia, Opieki społecznej, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Mariolę Tafil - Inspektora Wydziału Ogólnego.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1019