Zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 lipca 2007 roku - II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w dziedzinach: Zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz zakresu opieki społecznej

Zarządzenie Nr 42/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 9 lipca 2007

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w dziedzinach: Zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz zakresu opieki społecznej

1. Zadanie z zakresu ochrony zdrowia.
Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – profilaktyka i rehabilitacja (choroby nowotworowe).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 15.000 zł,
Kwota przeznaczona na realizację zadania w I otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w roku 2007 wynosił 80.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej.
Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 20.000 zł,
Kwota przeznaczona na realizację zadania w I otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej w roku 2007 wynosił 18.000 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000zł.


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 16 sierpnia 2007r. do godz. 15.30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty zwane organizacjami działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

Oferty organizacji, które otrzymały granty w roku 2006 a nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem tych dotacji nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2007 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkursu ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,
- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1002